رادیولوژی

مسئول: فرحناز قرآن خوان

مدرک: کارشناس رادیولوژی

شماره تلفن داخلی:۲۰۷