آنژیوگرافی قلب و عروق

مسئول: صفیه عظیمی

مدرک: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: ۲۵۰ – ۲۵۱