گازهای خون

مسئول: عادله عزیزی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

شماره تلفن داخلی:۳۴۷