فیزیوتراپی

مسئول: زینب وطن خواه

مدرک تحصیلی: دکتر فیزیوتراپی

شماره تلفن داخلی:۲۴۷