برنامه پزشکان اتاق عمل

برنامه عمل جراحان در بخش اتاق عمل

  • اگر تغییری در برنامه ایجاد شود به اطلاع رسانیده می شود.
  • هر پزشک هر روز در اتاق عمل فقط یک اتاق دارد.
  • دکتریونسی: عمل های جراحی به جز پانکچر و انتقال جنین، درصورت پرنبودن ظرفیت: یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه صبح؛درغیراینصورت در اتاق عملIVF انجام می شود.