واحدهای پشتیبانی

 

ردیف

واحد

مسئول واحد

تلفن داخلی

۱

امور عمومی

احمد حقیقی

۲۹۸

۲

کارگزینی

علی کمالی

۳۲۲

۳

حسابداری

عبدالرضا پوسانه

۲۳۹

۴

درآمد

حبیب اله سبزواری

۳۱۳

۵

امور دفتری

حلیمه خاتون یوسفی

۳۲۰

۶

امین اموال

فاطمه هنرور

۳۱۹

۷

مدارک پزشکی

زهره شیوخی

۲۳۵

۸

تجهیزات پزشکی

مهندس صدیق محمدی

۲۹۱

۹

فناوری اطلاعات

مهندس طیبه قوامی

۳۱۱

۱۰

بهداشت محیط

زهرا رضائی

۳۲۷

۱۱

دبیرخانه

محمدعلی افشار

۲۰۲

۱۲

روابط عمومی

فاطمه زمانی

۳۵۶

۱۳

انبار عمومی

اصغر شمسی

۲۸۸

۱۴

انبار پزشکی

ابوالقاسم شکاری

۳۳۸

۱۵

کارپرداز

نظام قلی رشیدی

۳۲۳

۱۶

تغذیه

محمود متین

۳۰۲

۱۷

تاسیسات

علی جهانسوزی

۳۰۸

۱۸

نقلیه

ابوالفضل مفرح

۲۶۲

۱۹

نگهبان

باقر زینلی

۲۸۶