شماره های داخلی موردنیاز


شماره های داخلی مورد نیاز

 • دفتر ریاست ۳۲۰

 • دفترمدیریت ۲۰۶

 • دفتر پرستاری ۳۳۰

 • اطلاعات(صبح ها) ۲۰۹

 • اورژانس ۳۵۱-۳۵۹

 • زایشگاه ۳۳۳-۲۸۷

 • فیزیوتراپی ۲۴۷

 • سونوگرافی و سی تی اسکن ۲۳۲

 • رادیولوژی ۲۰۷

 • آزمایشگاه ۳۰۵ – ۳۰۶

 • بخش داخلی ۲۸۰-۳۷۴

 • بخش جراحی ۲۸۵-۲۷۱

 • درمانگاه مغزواعصاب ۳۵۸

 • درمانگاه چشم پزشکی ۳۲۹

 • درمانگاه اطفال ۳۱۷

 • درمانگاه کلیه و مجاری ادراری ۳۲۸

 • درمانگاه گوش و حلق و بینی ۳۵۷

 • درمانگاه دندان پزشکی ۳۲۱

 • درمانگاه داخلی ۳۵۵

 • درمانگاه زنان ۳۴۰