روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

 

مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش


مهدی خوشبخت

  • سمت: مدیر روابط عمومی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت
  • پست الکترونیک: pure@gerums.ac.ir
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹  داخلی ۲۸۴