شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس سلامت روان واعتیاد :

 1. تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی به منظورآشنایی مردم با اصول سلامت روانی واعتیاد با استفاده از وسایل ارتباط جمعی
 2. تهیه وتنظیم استانداردهای لازم جهت برنامه سلامت روان ونظارت بر اجرای آن
 3. شرکت در جلسات وکمیسیونهای مربوطه وارائه نظرات مشورتی و تخصصی
 4. مستند سازی اقدامات انجام شده وتدوین گزارش عملکرد سالانه
 5. تعیین اهداف ،چشم انداز،رسالت وبرنامه های عملیاتی مرتبط با برنامه های سلامت روان و اعتیاد
 6. نظارت برمراکزترک اعتیاد در سطح شهرستان وهمکاری وهماهنگی لازم با تیم بازرسی معاونت درمان
 7. تشکیل کمیته های درمان وباز پروری اعتیاد وپیگیری واجرای مصوبات کمیته در شهرستان
 8. ایجاد هماهنگی وهمکاری بین بخشی با سازمانهای مرتبط مانند بهزیستی،آموزش و پرورش به منظور پیشبرد برنامه های پیشگیری ودرمان وبازپروری اعتیاد
 9. تدوین واجرای برنامه عملیاتی درمان وبازپروری سوء مصرف مواد
 10. تهیه وتنظیم بسته های آموزشی(کتاب،کتابچه، پمفلت آموزشی و…) جهت استفاده پرسنل دانشگاه
 11. هماهنگی جهت اجرای بهینه برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان
 12. تهیه وتکمیل چک لیست نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد وواحدهای درمان نگهدارنده با متادون در سطح شهرستان
 13. تهیه گزارشات لازم وانجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق
 14. ارتباط مستمر با وزارت خانه از طریق تماس های تلفنی ومکاتبات اداری
 15. شرکت در جلسات وکارگاه های آموزشی دانشگاه
 16. انجام خدمات مشاوره وروان درمانی
 17. سایر امور محوله