رابطین آموزش

رابطین آموزش :

رحیمه حسنی            NICU

فاطمه جاهد              جراحی

زینب صمیمی             داخلی -اطفال

لیلا قاسم نژاد             CCU

زهرا کمالی                 ICU

سودابه خوشحال         CICU

فاطمه بصیری              اتاق عمل جنرال

سکینه خرم پی            اتاق عمل قلب

سمیرا پورضائی            پست آنژیو

لیلا محبی                   آنژیوگرافی

ناهید قاسمی               اورژانس

فاطمه ابراهیمی           زایشگاه

حکیمه رحیمی             شیمی درمانی

کلثوم عبدالهی             پیشگیری از سرطان

نادر عبداله پور               رادیولوژی

اعظم هادی پور             CSSD