شرح وظایف

شرح وظایف

 1. تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)
 2. تعیین نیازهای آموزشی
 3. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 4. تدوین برنامه های آموزشی مستمر درقالب تقویم آموزشی
 5. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها
 6. نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
 7. تهیه و بازبینی ابزار مناسب ارزیابی ( چک لیست) عملکرد پرسنل
 8. همکاری و مشارکت با رابطین آموزشی بخشها و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
 9. تهیه پمفلت و جزوات آموزشی
 10. ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
 11. ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده