مسئول واحد

…. دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

دفتر معاون درمان


سرکار خانم / جناب آقای

  • سمت: درج سمت
  • مدرک تحصیلی: درج مدرک تحصیلی
  • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۰۰۰۰