شرح وظایف

شرح وظایف روابط عمومی :

  •   هماهنگی و برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف        
  • تهیه عکس و فیلم از برنامه های مختلف بیمارستان و ارائه گزارش عملکرد 
  •  هماهنگی بازدید افراد و دیگر دستگاهها از واحدهای مختلف  بیمارستان
  • تهیه پیش نویس بیانیه ها و اطلاعیه ها و پیامهای تبریک و تسلیت
  • جمع آوری نقطه نظرات همکاران و انتقال به مدیریت بیمارستان
  • جمع آوری انتقادات و پیشنهادات مراجعان به واحدهای بیمارستان و انتقال به مدیریت وبیمارستانهای استان
  • برگزاری مسابقات بین پرسنل بیمارستان
  • هماهنگی و تایید نشریه های داخلی بیمارستان