شرح وظایف

شرح وظایف اقتصاد درمان :

۱- تعیین وضعیت اقتصادی بیمارستان ها با بررسی وضعیت هزینه و درآمد
۲- نرم‌افزاری کردن دریافت اطلاعات از واحدهای تابعه دانشکده
۳- بررسی و تعیین تعرفه واقعی (قیمت تمام شده) خدمات
۴- پیگیری، بررسی و عملیاتی نمودن مصوبات مربوطه هیئت امناء
۵- برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با واحد
۶- بررسی پرونده‌های بیمارستانی
۷- بازدید از مراکز تابعه و مرتبط جهت بررسی پرونده‌ها

شرح وظایف فناوری سلامت:

تهیه ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با ﻓﻨّاوری سلامت ،مالکیت فکری و ..
ایجاد همسویی میان فعالیت های مرتبط با توسعه ﻓﻨّاوری در دانشکده و موسسات وابسته
فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای آموزشی در راستای تقویت واحد های ﻓﻨّاوری در دانشکده
تامین منابع مالی توسعه ﻓﻨّاوری و حمایت ار مراکز رشد ﻓﻨّاوری و پارک های علم و ﻓﻨّاوری
صدور مجوز فعالیت مراکز رشد و پارک های علم و ﻓﻨّاوری
ارزشیابی مراکز رشد ﻓﻨّاوری فعال در حوزه سلامت
نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مراکز رشد وپارک های علم و ﻓﻨّاوری درچارچوب آئین نامه ها
حمایت از برگزاری سمینار سالانه و چهار کارگاه منطقه ای در سال
حمایت از تجاری سازی محصولات به ثبت رسیده در مراکز رشد فناوری