جراحی زنان

رئیس بخش  جراحی زنان : سرکار خانم دکتر ارمغان اشراقیان

سرپرستار بخش : سرکار خانم صدیقه باقرپور

تلفن داخلی:  ۲۸۵ و ۲۷۵