زایشگاه

رئیس بخش  زایشگاه : سرکار خانم دکتر صبوری

مسئول  بخش : سرکار مژده حسن زاده

تلفن داخلی :  ۳۳۳ و ۲۸۷