کارگزینی

کار گزینی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)

 

کارگزینی مرکز


جناب آقای علی کمالی

  • سمت: مسئول کارگزینی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
  • پست الکترونیک: ali_kamali1357@yahoo.com
  • تلفن محل کار: داخلی ۳۲۲