مسئول اداره حوادث و فوریت های پزشکی

اداره حوادث و فوریتهای دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

اداره حوادث و فوریتهای پزشکی


جناب آقای اسماعیل پارسایی منشی

  • سمت: مسئول اداره
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
  • پست الکترونیک: Parsamanesh@gerums.ac.ir
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۵۰۱۱۵