مدیر اجرایی

مدیر اجرایی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

علی عالیان

سمت: مدیر اجرایی در حوره معاونت درمان

مدرک تحصیلی: ارشد بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک:

داخلی: