دیالیز

رئیس بخش  دیالیز : جناب آقای دکتر حبیب اله محمدجانی

سرپرستار بخش : سرکار خانم فاطمه غلامی

تلفن مستقیم : ۰۷۱۵۲۴۵۲۸۳۵

تلفن داخلی:  ۴۱۰