معاونت آموزشی

معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)

 

دفتر معاونت آموزشی


سرکار خانم فاطمه محسنی

  • سمت: معاون آموزشی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
  • پست الکترونیک: Mohseni_f@sums.ac.ir
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۲