کارشناس بهبود کیفیت

صادق احمدی کشکولی
سمت: کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی،  دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث ، بحران و بلایا
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پست الکترونیک:
شماره تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۰- داخلی ۲۱۵
رزومه صادق احمدی کشکولی