معاون آموزشی – پژوهشی

معاونت آموزشی – پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)

 

دفتر معاونت آموزشی – پژوهشی
 


سجاد پوریوسف

  • سمت: سرپرست معاونت آموزشی – پژوهشی
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
  • پست الکترونیک:pouryousef@gerums.ac.ir
  • تلفن محل کار: ۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۲  داخلی ۲۶۰