پاسخ دهنده گرامی پرسش نامه حاضر مربوط به پژوهش در حوزه معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گراش است که با همکاری شما عزیز قابل اجرا خواهد بود. با هدف محرمانه ماندن اطلاعات، پرسشنامه بدون نام و نام خانوادگی تکمیل خواهد شد یافته ها به صورت گروهی تحلیل و فقط برای کار پژوهشی استفاده می شود شرکت در پژوهش به طور کامل اختیاری و نشان گر همراهی شماست. خواهشمند است در صورت تمایل به همکاری در این بخش از پژوهش به تمامی پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.
شیوه تکمیل: هریک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد میزان تاثیرگذاری آن بر انتخاب روش زایمان سزارین، بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.