گام شماره 1
تاریخ ابلاغ: 1401/06/10 تاریخ بازنگری: 1401/06/01 تاریخ بازنگری بعدی : 1402/06/01 کد سند: GA/FO/ML/02
این پرسشنامه سئوالاتی در خصوص تجریه کاری شما در بیمارستان طرح نموده و میزان رضایتمندی شما نسبت به بیمارستان را مشخص می کند. در ضمن اطلاعات شما محرمانه خواهد بود. از اینکه در این رضایت سنجی شرکت می نمایید. تشکر می نماییم.
گام شماره 2
گام شماره 3
تاچه میزان جملات زیر مورد قبول شماست.