گام شماره 1
تاریخ ابلاغ: 1401/06/10 تاریخ بازنگری: 1401/06/01 تاریخ بازنگری بعدی: 1402/06/01 کد سند: GA/FO/ML/02
این پرسشنامه سئوالاتی در خصوص تجربه کاری شما در بیمارستان طراحی شده و میزان رضایتمندی شما از حیطه های مختلف کاری و نوع احساس شما نسبت به بیمارستان را مشخص می نماید. در ضمن اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند. از همکاری شما تشکر و قدردانی می نمائیم.
گام شماره 2
گام شماره 3
تا چه میزان جملات زیر مورد قبول شماست؟
گام شماره 4