گام شماره 1
تاریخ ابلاغ: 1401/06/10 تاریخ بازنگری: 1401/06/01 تاریخ بازنگری بعدی: 1402/06/01 کد سند:GA/FO/ML/05
این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از ارائه خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است. خواهمشنداست به سئوالات مطرح شده به دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید. در ضمن پاسخ های شما کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.
گام شماره 2
گام شماره 3
گام شماره 4