گام شماره 1
مراجعین گرامی: این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از ارائه خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است، خواهشمنداست به سئوالات مطرح شده به دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده در بیمارستان سهیم باشید. شایان ذکر است پاسخ های شما کاملا محرمانه خواهد بود.
گام شماره 2
راهنمای تکمیل فرم: 1.در هر سئوال تنها یک گزینه را انتختب کنید. 2.اگر سئوالی در مورد شما صدق نمی کند گزینه (غیر قابل ارزیابی /نمی دانم را علامت گذاری کنید. 3.در صورتی که دانشجویان در طول بستری مراقبت از شما را عده دار نبوده اند از تکمیل فرم خودداری نمایید. 4.در صورت نیاز به راهنمایی جهت تکمیل فرم می توانید به دفتر توسعه آموزش بیمارستان مراجعه نمایید.
گام شماره 3